Chinese Team in 12th Funakoshi Gichin cup world karate-do championships 2011

The Funakoshi Cup scheduled this year in Pattaya on Thailand, from 18 to 21 august. Congratulations to the chinese team who participated for the first time to the event, coaching by Yamamoto Sensei and Fukushima Sensei.
Participants come from JKA in Shanghai, Beijing and Tianjin: Zhang Yu, Wanghong Jieling, Shen Yanlei, Yang Kun, Qu Chenchen, Wang Jiayan, Chen Guang, Zhang Jie, Kiesha Marie Chong Min Yi, Joseph Zachary Chong Wei Tzieh, Li Yang
More photos: http://hi.baidu.com/jka%D5%C5%EE%DA/album/2011%C4%EA8%D4%C2%CA%C0%BD%E7%B4%F3%BB%E1